JJS - JUDO JUJITSU SARLADAIS

http://www.judojujitsusarladais.fr/

KOSHI-WAZA (Nage-waza (projections))

HANE-GOSHI

hanegoshi.gif

HARAI-GOSHI

haraigoshi2[1].gif

KOSHI-GURUMA

koshiguruma[1].gif

O-GOSHI

ogoshi[1].gif

SODE-TSURIKOMI-GOSHI

sodetsurikomigoshimov[1].gif

TSURI-GOSHI

tsurigoshi[1].gif

TSURIKOMI-GOSHI

tsurikomigoshi[1].gif

UCHI-MATA

uchimata.gif

UKI-GOSHI

ukigoshi[1].gif

USHIRO-GOSHI

ushirogoshi[1].gif

UTSURI-GOSHI

utsurigoshi[1].gif