JJS - JUDO JUJITSU SARLADAIS

http://www.judojujitsusarladais.fr/

TEWAZA (Nage-waza (projections))

IPPON-SEOI-NAGE

ipponseoi[1].gif

KATA-GURUMA

kataguruma[1].gif

KIBISU-GAESHI

_stand__7_shinmeisho__kibisu_gaeshi[1].gif

KUCHIKI-TAOSHI

kuchiki-daoshimov[1].gif

MOROTE-GARI

morote-garimov[1].gif

OBI-OTOSHI

obi_otoshi[1].gif

 

 

 

 

 

OBITORI-GAESHI

 

SEOI-NAGE

seoinage.gif

MOROTE-SEOI-NAGE

moroteseiomov.gif

SEOI-OTOSHI

_stand__6_rokukyo__seoi_otoshi[1].gif

SUKUI-NAGE

sukui_nage[1].gif

SUMI-OTOSHI

sumi_otoshi[1].gif

TAI-OTOSHI

taiotoshi[1].gif

TE-GURUMA

te-gurumamov[1].gif

UCHI-MATA-SUKASHI

Projection en contre d'une attaque en Uchi mata

UKI-OTOSHI

ukiotoshi[1].gif

YAMA-ARASHI

yama-arashimov[1].gif