JJS - JUDO JUJITSU SARLADAIS

http://www.judojujitsusarladais.fr/

ASHI-WAZA (Nage-waza (projections))

ASHI-GURUMA

ashiguruma[1].gif

DE-ASHI-BARAI

deashibarai[1].gif

HANE-GOSHI-GAESHI

hane_goshi_gaeshi.gif

HARAI-TSURIKOMI-ASHI

haraitsurikomiashi[1].gif

HIZA-GURUMA

hizaguruma[1].gif

KO SOTO -GAKE

kosotogake[1].gif

KO SOTO-GARI

kosotogari[1].gif

KO UCHI-GAESHI

 

KOUCHI-GAESHI.gif

KO UCHI-GARI

 

ko-uchimov.gif

O GURUMA

oguruma[1].gif

OKURI-ASHI -BARAI

okuriashi[1].gif

O SOTO-GAESHI

osotogaeshi.gif

O SOTO-GARI

osotogari[1].gif

O SOTO-GURUMA

osotoguruma[1].gif

O SOTO-OTOSHI

osoto-otoshimov.gif

O UCHI-GAESHI

ouchigaeshi.gif

O UCHI-GARI

ouchigari[1].gif

SASAE-TSURIKOMI-ASHI

sasaetsuri[1].gif

TSUBAME-GAESHI

_stand__7_shinmeisho__tsubame_gaeshi[1].gif

UCHI-MATA

uchimata.gif

UCHI-MATA-GAESHI

uchimatagaeshi.gif